Privacyverklaring

Privacyverklaring Jackpot Copywrite

Verantwoordelijkheid

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staan? Dat ben ik, Jack Lauwers, van Jackpot Copywrite, gevestigd aan de Rozenlaan 39, in De Kwakel.
 

Persoonsgegevens

Jackpot Copywrite verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Kvk en BTW nummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  • Locatiegegevens *
  • Gegevens over je activiteiten op onze website *
  • IP-adres *
  • Internetbrowser en apparaat type *

* = Deze gegevens worden gebruikt door Google Analytics om het bezoekersgedrag van de website in kaart te brengen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via jack@jackpotcopywrite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Jackpot Copywrite verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten bij je af te leveren

– Jackpot Copywrite analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op jouw voorkeuren.

– Jackpot Copywrite verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

 

Persoonsgegevens bewaren

Jackpot Copywrite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 3 jaar.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Voorbeelden van links naar andere websites zijn o.a. LinkedIn en Tekstnet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jackpot Copywrite en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander (een door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jack@jackpotcopywrite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jackpot Copywrite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Persoonsgegevens beveiligen

Jackpot Copywrite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jack@jackpotcopywrite.nl.

 

Delen met anderen

Jackpot Copywrite verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact 

Jack Lauwers
Freelance Copywriter
KvK: 88577198
BTW: NL004229372B77
Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Jack Lauwers successfully completed the All-around SEO course!
Logo tekstnet met regels